Projekt EU – "Cizí jazyk hrou" končí


V období od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2012 plnili pedagogové ZŠ Dolní Čermná zapojení do projektu „Cizí jazyk hrou“ cíle, které si vytyčili. V průběhu tří let se jim podařilo vytvořit podmínky pro výuku jazyků na ZŠ Vincence Junka tak, aby odpovídaly modernímu pojetí vzdělávání žáků.

V rámci projektu došlo ke změnám nebo novinkám v těchto oblastech:

Inovace ŠVP

Pro jazyk německý i anglický byl inovován Školní vzdělávací program “Škola pro život“. Tato inovace byla postupně ověřena v jednotlivých ročnících ZŠ V. Junka Dolní Čermná. V loňském i letošním roce se postupně ověřuje v kroužku anglického jazyka a ICT nový volitelný předmět, který bude ve školním roce 2012/2013 zařazen do ŠVP a žákům tak rozšíří možnost výběru volitelných předmětů. ŠVP pro volitelný předmět Praktická cvičení se zaměřením na chemii byl rozšířen o téma ekologie s důrazem na mediální výchovu a anglický jazyk. Vše bylo ověřováno v rámci kroužku v průběhu projektu.

Webový portál "www.cizijazykyhrou.cz"

Webový portál byl naplněn aktivitami a pracovními listy. V jazyce anglickém je to více než 80 her, téměř 105 výukových materiálů a 25 materiálů pro interaktivní tabuli. V němčině je v současné době k dispozici více než 80 her, 116 výukových materiálů a 34 pracovních listů na interaktivní tabuli. Všechny materiály byly ověřeny a jsou využívány v kroužcích angličtiny i v hodinách jazyků naší školy i ve školách partnerů projektu ZŠ a MŠ Bystřec a Verměřovice. Žáci využívají tento portál i k domácí přípravě a v době nepřítomnosti i k procvičování v domácím prostředí. V obou jazycích mohou žáci využít odkazů na jiné webové stránky jak k přípravě referátů, prezentací i k domácí přípravě a procvičování, také však k zjištění své jazykové úrovně a porovnání jazykových znalostí s ostatními žáky školy, popř. jiných škol.

Vzdělávání projektového týmu

V průběhu projektu absolvovali členové týmu vice než 80 jednodenních i vícedenních jazykových kurzů, zaměřených na zvýšení jazykové úrovně pedagogů, zdokonalení metodických znalostí a dovedností v oblasti cizích jazyků, e-learningu a ICT. Své poznatky pak aplikovali a i nadále využívají při běžné výuce i vedení kroužků jazyků.

Publicita projektu

Na objektu školy u hlavního vchodu je umístěna pamětní deska s informací o projektu a spolufinancování projektu z EU, pro potřeby projektu byly vydány propagační materiály. Uskutečnily se tři konference pro členy realizačního týmu, zájemce z řad učitelů a pro širokou veřejnost, kde dostali prostor žáci i pedagogové, aby presentovali svou práci a pokroky za uplynulé období.

V dalším pětiletém období udržitelnosti projektu se chceme zaměřit především na zvyšování úrovně jazykových schopností žáků a využití nové metody výuky cizích jazyků CLIL, kdy dochází k propojení jazykové výuky a jiného vyučovaného předmětu (např. ICT, odborného předmětu). Rozšíření webového portálu „cizijazykyhrou“ o aktivity v ruském jazyce by mohlo pomoci k zařazení nového volitelného předmětu do ŠVP školy. Z uvedených cílů vyplývají i oblasti dalšího vzdělávání učitelů - výuka metodou CLIL, výuka ruského jazyka, didaktik výuky jazyků.