Počasí III


stupen sucho teplota horko chladno
mraz povoden predpovedpocasi vitr vzduch